Ban chai danh rang tre em

Kid Toothbrush

bàn chải đánh răng trẻ em bizsplus cá heo xanh

Bizs+ Dolphin Toothbrush

Soft and smooth, suitable for kid's preferences

Bàn chải đánh răng trẻ em nano gold

Bizs+ Kid Nano Gold Toothbrush

Toothbrush for Kids